luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Elektrisk grossist nära mig chatt

Elektrisk grossist nära mig chattar

City Electric Supplies mobilapp sparar tid på och utanför arbetsplatsen. Använd vår app för att hitta din lokala filial, veta vilka händelser som händer i ditt område och mycket mer. Låt oss veta eventuella problem du ser med produktbeskrivningen eller bilden. Vi tar en titt och gör korrigeringar vid behov. Låt oss veta vilka problem du ser med din inlämnade sökning.

Läs igenom dessa användarvillkor. Ibland kan CES uppdatera dessa villkor. Din användning av CES-egendomen efter att ändringar i dessa villkor har publicerats utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Du samtycker till att regelbundet granska dessa villkor för att säkerställa att du känner till den senaste versionen. CES kan, efter eget gottfinnande, och när som helst ändra eller avbryta CES Property eller någon del därav, med eller utan föregående meddelande, eller kan förhindra din användning av CES Property med eller utan föregående meddelande. Genom att komma åt eller länka till CES-fastigheten, tar du risken att informationen om CES-fastigheten kan vara ofullständig, felaktig eller inaktuell eller kanske inte uppfyller dina behov och krav.

CES kan när som helst lägga till, ändra, avbryta, ta bort eller stänga av all information, funktioner och annat innehåll som ingår i CES-fastigheten, utan föregående meddelande och utan ansvar. På grund av CES-egenskapens öppna karaktär och risken för fel i lagring och överföring av digital information garanterar CES inte noggrannheten i informationen som finns på eller erhållen från CES-fastigheten.

CES ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar licens för att få tillgång till och göra personlig och icke-kommersiell användning av CES Property. Denna licens inkluderar inte någon återförsäljning eller kommersiell användning av någon CES-egendom eller dess innehåll; varje insamling och användning av produktförteckningar, beskrivningar eller priser; all derivatanvändning av någon CES-egendom eller dess innehåll; all nedladdning, kopiering eller annan användning av kontoinformation till förmån för någon tredje part; eller någon användning av datautvinning, robotar eller liknande verktyg för insamling och utvinning av data.

All åtkomst eller försök att komma åt andra områden av CES-datorsystem eller annan information som finns i systemet för andra ändamål är strängt förbjudet. När du använder CES-egenskapen: Innehåll på CES-egenskapen som tillhandahålls av CES eller dess licensgivare, inklusive viss grafik, fotografier, bilder, skärmbilder, text, digitalt nedladdningsbara filer, varumärken, logotyper, produkt-, service- och programnamn, slagord, och sammanställningen av föregående "CES-innehåll" tillhör CES eller dess licensgivare och är skyddad i U.

Ibland på vissa områden i CES Property kan du kanske skicka recensioner, kommentarer, feedback och vissa andra material "Användarinnehåll". Genom att använda dessa funktioner godkänner du att du vidare förstår och samtycker till att du inte har några äganderättigheter till något konto du kan ha med CES, eller annan tillgång till CES-egenskapen eller funktionerna däri.

CES kan avsluta eller stänga av ditt konto och radera allt användarinnehåll som är kopplat till ditt konto när som helst och utan föregående meddelande, om CES anser att du har brutit mot dessa villkor, lagen eller av någon annan anledning.

Genom att visa, publicera eller på annat sätt lägga upp användarinnehåll på eller genom CES-egendomen beviljar du härmed CES en begränsad, icke-exklusiv, överförbar, underlicensierad, världsomspännande, fullt betald, royaltyfri licens att använda, modifiera, offentligt uppträda, offentligt visa, reproducera och distribuera sådant användarinnehåll i alla media som nu är kända eller hädanefter utvecklade utan kravet att betala till dig eller till någon tredje part eller behovet av att söka någon tredje parts tillstånd.

Denna licens inkluderar rätten att vara värd, indexera, cacha, distribuera och tagga allt användarinnehåll, samt rätten att underlicensiera användarinnehåll till tredje part inklusive andra användare, för användning med marknadsföring eller på andra media eller plattformar som är kända eller nedan utvecklade . Du fortsätter att behålla alla ägarrättigheter i ditt användarinnehåll och du har fortsatt rätt att använda ditt användarinnehåll på vilket sätt du väljer, med förbehåll för dessa villkor och den licens som beskrivs häri.

När det gäller dina idéer erkänner du att: Alla bilder som du skickar kan användas efter CES: s eget gottfinnande. Genom att skicka ett foto ger du CES en evig, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar rättighet och licens att använda, kopiera, modifiera, anpassa och publicera ditt foto i alla media över hela världen utan kompensation till dig.

Du ska bara skicka in foton som du personligen har tagit. CES ansvarar inte för sådan tredje parts praxis eller policy, inte heller innehållet på någon tredjepartswebbplats eller applikation, och ger inte någon representation om tredjepartsprodukt eller -teknologi, eller innehåll eller noggrannhet i något material på sådana webbplatser eller applikationer. . Om du bestämmer dig för att använda en sådan tredje parts webbplats eller applikation gör du det på egen risk. I den utsträckning som är tillämplig är din användning av sådan teknik från tredje part underkastad dessa villkor samt de ytterligare villkoren för tredje part som blir kombinerade häri.

Du samtycker till att skada, försvara och hålla CES, dess föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, befattningshavare, anställda och webbplatsentreprenörer och var och en av deras befattningshavare, anställda och ombud, oskadliga från alla anspråk, skador och utgifter, inklusive rimliga advokatavgifter och kostnader, relaterade till din överträdelse av villkoren eller som uppstår till följd av användningen av användarinnehåll som du skickat, publicerat eller på annat sätt tillhandahållit CES eller CES Property.

CES lämnar inga uttalanden om tillförlitligheten för funktionerna eller funktionerna i CES-egenskapen, innehållet, användarinnehållet eller någon annan CES-egenskap eller funktion eller frångår allt ansvar i händelse av ett servicefel. Du erkänner att allt beroende av sådant material eller system kommer att ske på egen risk.

CES gör inga uttalanden angående hur lång tid något innehåll eller användarinnehåll kommer att bevaras. CES godkänner inte, verifierar, utvärderar eller garanterar någon information som tillhandahålls av användare och ingenting ska betraktas som ett godkännande, verifiering eller garanti för något användarinnehåll.

Du bekräftar och samtycker till att all användning eller beroende av användarinnehåll kommer att ske på egen risk och du är ensam ansvarig för sådan användning eller tillit. Du får inte skapa eller distribuera information, inklusive men inte begränsad till reklam, pressmeddelanden eller annat marknadsföringsmaterial, eller inkludera länkar till webbplatser som innehåller eller föreslår ett godkännande från CES utan förhandsgranskning och skriftligt godkännande från CES.

Korsreferensjämförelser eller produktalternativ som presenteras innebär inte att alla jämförda produkter är tillgängliga eller helt jämförbara. Granska alla korsrefererade produktspecifikationer före köp och användning för att avgöra produktens lämplighet för din avsedda användning. CES ansvarar inte för innehållet eller integriteten eller andra policyer som styr dessa webbplatser. Inkluderingen av någon länk till sådana webbplatser innebär inte att CES godkänner, sponsrar eller rekommenderar de länkade webbplatserna.

CES frångår sig allt ansvar för länkar: Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med Floridas lagar utan hänsyn till principerna om lagkonflikter. Genom att använda denna webbplats godkänner du härmed att alla tvister angående dessa villkor kommer att bli föremål för domstolarna i Lake eller Orange County, Florida.

Dessa villkor fungerar i största möjliga utsträckning enligt lag. Att få tillgång till material på CES-egenskapen av vissa personer i vissa länder kanske inte är lagligt, och CES ger inget intryck av att material på CES-egenskapen är lämpliga eller tillgängliga för användning utanför USA.

Om du väljer att komma åt CES-fastigheten utanför USA gör du det på egen risk och ditt eget initiativ och är ansvarig för att alla tillämpliga lokala lagar följs. Om CES inte agerar med avseende på din överträdelse eller någon annans överträdelse vid något tillfälle, avstår inte CES från sin rätt att agera med avseende på framtida eller liknande överträdelser.

Om någon bestämmelse i dessa villkor är olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar, ska den bestämmelsen anses vara avskiljbar från dessa villkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för eventuella återstående bestämmelser i dessa villkor.

Tillämpning av villkor. Villkoren i avsnitt I gäller för alla köp från säljaren som definieras häri. De kommersiella kreditvillkoren som anges i avsnitt II är tillämpliga på alla köp där säljaren väljer att förlänga kredit och är föremål för och tänkt att tolkas i enlighet med försäljningsvillkoren i avsnitt I.

Detta dokument utgör ett försäljningsavtal avseende varor som kunden köper från säljaren och ett kreditavtal som gäller alla kreditförlängningar som säljaren har till kunden. Varje person, oavsett om det är en fysisk person, som köper varor från säljaren anses slutgiltigt ha accepterat dessa villkor och representerar att sådan person eller en auktoriserad representant eller ombud därav har läst dem fullständigt och binder sådan person till dem, och sådan person samtycker till att det är en kund i betydelsen av dessa villkor.

I händelse av att elektroniska dokument eller elektroniska signaturer används i samband med en transaktion mellan en kund och säljare, får ingen transaktion eller avtal nekas rättsverkan enbart på grund av att någon del därav, inklusive eventuell signatur, är i elektronisk form. Den fysiska personen som bedriver en transaktion på uppdrag av en kund representerar att den är behörig att binda kunden till transaktionen och villkoren i detta; Säljaren förlitar sig på sådan representation och förbehåller sig alla rättigheter, inklusive de rättigheter som anges i dessa villkor, mot den person vars framställning är falsk eller bedräglig.

I alla andra fall ska F. Avdelningen och risken för förlust övergå till kunden vid tillämplig F. Kunden ska inte exportera eller återexporta, direkt eller indirekt, hela eller delar av de varor eller relaterad teknik som erhållits från säljaren enligt dessa villkor. utom i enlighet med tillämpliga exportlagar och förordningar i U.

Vidare en kund som inte är en U. Kunden ska inspektera varorna vid mottagandet, och inom två två arbetsdagar efter leverans måste kunden meddela säljaren om alla skadeståndsanspråk på grund av bristande överensstämmelse, skick, kvalitet, skada, brist eller kvalitet, och kunden måste specificera grunden för kravet i detalj. Kunden samtycker till att meddelandet, för att vara rimligt, måste ske inom två arbetsdagar från leveransen.

Underlåtenhet att följa dessa villkor kommer att utgöra oåterkallelig accept av varorna från kunden. Det faktum att en part kan acceptera eller godta någon form av prestanda enligt detta försäljningsavtal påverkar inte innebörden i detta avtal, även om den part som accepterar eller förvärvar känner till prestationens karaktär och har rimlig möjlighet att invända mot det.

Ändringar i beställningar; Returnerar. Efter godkännande av en beställning måste varje ändring av produktspecifikationer, kvantiteter, destinationer, fraktscheman eller någon annan aspekt av varans omfattning skriftligen godkännas av säljaren och kan resultera i en pris- och leveransjustering av säljaren. Alla returer är föremål för en återlagringsavgift.

Utan begränsning av andra rättsmedel är Kunden ansvarig gentemot Säljaren för priset på varor som identifierats i avtalet om Säljaren, efter eget gottfinnande, fastställer att omständigheterna rimligen indikerar att ett försök att sälja dem kommer att vara otillgängligt och för priset på varor speciellt tillverkad för köparen. De angivna priserna inkluderar inte någon försäljning, punktskatt eller annan statlig skatt eller avgift som säljaren ska betala.

Eventuella skatter som nu eller senare läggs på försäljning eller leveranser kommer att läggas till köpeskillingen, och kunden ska betala en sådan skatt eller förse säljaren med ett godtagbart skattebefrielsecertifikat. Alla priser och andra villkor som tillhandahålls kunden ska hållas konfidentiella av kunden utom i den utsträckning kunden enligt lag är skyldig att lämna ut samma. Garanti; Ansvarsbegränsning.

Säljaren garanterar att varorna som säljs nedan är nya och fria från väsentliga brister i utförande och material, och att de levererade varorna ska vara av rättvis genomsnittlig kvalitet i handeln och inom beskrivningen av avtalet. Om varorna inte och inte kan göras för att överensstämma med garantin, ska säljaren antingen tillhandahålla ersättningsvaror med samma garanti eller, på säljarens eget val, alla betalningar eller säkerhet som ges på inköpspriset ska återbetalas till kunden.

Utövandet av någon av de ovan angivna alternativen ska utgöra en lösning i sin helhet av alla kunders anspråk på skadestånd och ska fungera som en frisättning av alla skadeståndsanspråk hos både kunden och säljaren som härrör från detta avtal.

Ingen annan garanti, uttryckt eller underförstådd, lämnas av säljaren, och ingen ska tillskrivas eller antas. Kunden avstår från alla vårdslösningar som de kan begära mot säljaren som uppstår i samband med prestanda eller bristande prestanda enligt detta avtal. När en force majeure-händelse inträffar: jurisdiktion; Mötesplats; Tillämplig lag. Kunden samtycker uttryckligen till jurisdiktion och plats för alla rättsliga åtgärder relaterade till eller som uppstår enligt detta avtal kan vara i statliga eller federala domstolar i: Detta avtal ska regleras och tolkas uteslutande av bestämmelserna i detta avtal och i enlighet med lagarna, inklusive Uniform Commercial Code, i den jurisdiktion där Säljaren väljer att väcka en särskild talan utan att tillgripa principerna för lagkonflikter, och all rätt att motsätta sig en sådan plats eller att hävda besväret med ett sådant forum bortfaller därmed.

Villkor, överenskommelser eller andra avtal än de som anges här, och alla tidigare förslag och förhandlingar slås samman inom och ersätts av detta avtal. Dessa villkor är bindande för parterna och deras respektive arvingar, exekutörer, administratörer, efterträdare, uppdrag och personliga representanter. Ytterligare eller andra villkor som ändrar eller ändrar dessa Villkor avvisas uttryckligen av Säljaren och är inte bindande för Säljaren om inte en auktoriserad representant för Säljaren specifikt accepterar de ytterligare eller andra villkoren skriftligen.

Säljaren avvisar specifikt motsatta villkor som finns i alla dispensdokument där en auktoriserad representant tvingas godkänna för att få betalning för en skuld, särskilt med hänvisning till skadestånd och garantier utöver det som anges i detta avtal.

Om kunden inte följer dessa villkor kan säljaren säga upp eller begränsa beställningar omedelbart efter meddelande till kunden. Kunden intygar att det är lösningsmedel och att det kommer att informera säljaren omedelbart om det blir insolvent. Avstående från juryrättegången. Parterna avstår från juryns rättegång i alla åtgärder för att verkställa detta avtal.

Om någon eller flera av bestämmelserna häri anses vara olagliga eller inte verkställbara, kommer bestämmelsen inte att påverka verkställbarheten av någon annan bestämmelse i detta avtal, som ska förbli i full kraft och verkan. I sådana fall ska detta avtal tolkas som om den olagliga eller oförenliga bestämmelsen inte hade inkluderats i avtalet.

Insolvens; Ändring i kontroll. Kunden och säljaren är de enda avsedda mottagarna av detta dokument och det finns inga mottagare från tredje part.

Villkoren ska överleva uppsägning, annullering och fullbordad utförande av detta avtal så länge det är nödvändigt för att göra det möjligt för den förnärmade parten att till fullo genomdriva sådana klausuler som ingår i det. Kunden intygar att informationen i alla kreditansökningsavtal som överlämnas till säljaren är korrekt, att den lämnas i syfte att erhålla kredit och kommer att åberopas för detta ändamål.

Förfallna konton ska ha enkel ränta med en räntesats på 1. Om kunden är i efterskott på någon faktura, kan säljaren hålla inne ytterligare leverans av varor tills alla försenade betalningar är aktuella.

(с) 2019 luzzattigramsci.it